Organizator

Organizatorem szkolenia jest Krzysztof Masłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Verseo sp. z o.o. sp.k, z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 515b/5 62-064 Plewiska; NIP 7773257986 zwany dalej „Organizatorem”.

Szkolenia

Adres strony internetowej organizatora: http://www.verseo.pl oraz http://krzysztofmaslowski.pl.

Informacje o organizowanych szkoleniach, zakresie oraz terminach szkoleń dostępne są na stronie internetowej Organizatora.

Zasady organizacji szkoleń zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej organizatora.

Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady organizacji oraz przebiegu szkolenia. Wszelkie materiały promocyjne i reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Zgłoszenie uczestnictwa

Uczestnikiem Szkolenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu odbywa się przez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Organizatora oraz uiszczenie opłaty za szkolenie na rachunek bankowy Organizatora.

Inne formy zgłoszeń chęci uczestnictwa w szkoleniu możliwe są jedynie za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

Organizator w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia oraz opłaty za szkolenie przesyła Uczestnikowi na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Liczba uczestników Szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność wpływu opłaty za szkolenie na rachunek bankowy Organizatora.

Opłata za szkolenie

Opłata za szkolenie obejmuje przeprowadzenie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych,drobny poczęstunek w postaci gorących lub zimnych napojów i ciastek. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, parkingu, zakwaterowania, wyżywienia.

Informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę, dane do przelewu oraz wysokość opłaty za szkolenie wymaganej przez Organizatora, umieszczone są w informacji o danym szkoleniu na stronie internetowej Organizatora.

W przypadku uiszczenia opłaty za szkolenie na mniej niż 4 dni robocze przed terminem szkolenia, dowód wpłaty należy przesłać w formie mailowej na kontakt@verseo.pl. Faktura VAT zostanie wystawiona nie później niż w terminie 7 dni od momentu wpłynięcia opłaty za szkolenie na rachunek bankowy organizatora. Faktura zostanie przesłana Uczestnikowi przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zmiany terminu szkolenia

Organizator zachowuje prawo do odwołania Szkolenia na 2 dni przed terminem szkolenia bez podania przyczyny, o czym informuje Uczestników przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik otrzymuje pełny zwrot uiszczonej opłaty na rachunek bankowy, z którego wpłynęła opłata za szkolenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Uczestnika lub osób trzecich w związku z odwołaniem szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej lub e-mailowej.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik otrzyma zwrot 100% wpłaconej opłaty.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik otrzyma zwrot 50% wpłaconej opłaty.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu opłaty w jakiejkolwiek wysokości.

Reklamacje

Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkolenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia.

Reklamacje należy składać drogą e-mailową.

Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.

Ochrona danych osobowych

Poprzez zgłoszenie swojego uczestnictwa Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833) Organizator zobowiązuje się do nie sprzedawania, nie przekazywania oraz nie użyczania zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.

Uczestnicy szkolenia w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie według następującej formuły: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VERSEO.PL Krzysztof Masłowski, ul. Ostrowska 2b/16, 63-330 Dobrzyca; NIP 608-004-26-98, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo do wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i sprzeciwu do ich przetwarzania.”

Odpowiedzialność organizatora

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników szkolenia lub osób trzecich, w związku z wykorzystaniem przez nich informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości działania strony internetowej Organizatora oraz poczty elektronicznej wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich mogące zakłócić przebieg szkolenia w jakikolwiek sposób.

Zmiany w regulaminie

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, zarówno stałe, jak i tymczasowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

Zgłoszenie uczestnictwa

Uczestnikiem Szkolenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu odbywa się przez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Organizatora oraz uiszczenie opłaty za szkolenie na rachunek bankowy Organizatora.

Konto do wpłat:
Alior Bank
77249000050000450085068574